Thursday, November 24, 2005

Tun biet di rui

Ngày 22/11/2005, con buông được 2 tay bước đi 6-7 bước liền. Con trai mẹ thật giỏi, trước đây con chậm lẫy, chậm bò, chậm biết chơi xe tập đi, vậy mà con tiến bộ vượt bậc: 12,5 tháng là biết đi rùi… Thưởng cho con iw nè: xxx

No comments: